10 lat programów gdyńskiej YMCA dla Seniorów

10 lat programów gdyńskiej YMCA dla Seniorów

Dziesięć lat! Dziesięć lat pełnych wzniosłych przeżyć, wzruszeń, chwil szczególnych, war­tych zapamiętania. Dziesięć lat ciężkiej, wy­tężonej, ale pełnej wewnętrznej satysfakcji, pracy wspaniałych wolontariuszy Dziesięć lat warsztatów, prelekcji, wykładów, ćwiczeń, szkoleń. Wreszcie dziesięć lat nowych przyjaź­ni, ciepłych uśmiechów, wzajemnego wsparcia w chwilach trudnych, gdy ogarniało zwątpie­nie i brakowało sił. 27 lipca 2004 r. decyzją Prezydenta Miasta Gdyni został powołany Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i od początku gdyńska YMCA stała się głównym miejscem realizacji tego szczytnego zadania. To tutaj pracowała Pani Maria Tomaszewska, pierwszy koordynator projektu.

Pani Marii zawdzięczamy sukces pierwsze­go najtrudniejszego roku akademickiego, gdy wszystko trzeba było organizować od podstaw, a jednocześnie uczyć się zasad dydaktyki z se­niorami. To dzięki Jej zaangażowaniu i pozy­tywnej energii w YMCA zaistniał wspaniały program zajęć dla najstarszych mieszkańców Gdyni, pełen interesujących zajęć artystycz­nych, sportowych, hobbystycznych; wykładów i prelekcji. To dzięki Pani Marii wokół YMCA zebrała się wspaniała grupa oddanych wykła­dowców wolontariuszy.

Wielu z nich po dziesięciu latach znajduje w sobie tę samą pasję, by poświęcać swój pry­watny czas naszym słuchaczom.

Pierwszy rok działalności okazał się ogrom­nym sukcesem, zaś zainteresowanie progra­mem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Najpierw sześciuset, potem ośmiuset, a nawet tysiąc i więcej słuchaczy w kolejnych latach! Wykładowcy, ich wiedza, entuzjazm skłaniały do podejmowania ambitnych wyzwań meryto­rycznych i dydaktycznych.

Aktualnie wszystkie programy dla seniorów odbywają się pod szyldem Gdyńskiej Akade­mii Srebrnego Wieku. Wielu wykładowców, którzy dziesięć lat temu ruszali z YMCA w tę wspaniałą drogę, wciąż jest z nami, wciąż dzieli się swoją wiedzą i pasją. Pierwsze październi­kowe spotkania w 2004 roku pamięta i wspo­mina wielu naszych słuchaczy.

Nie sposób wymienić wszystkich osób i insty­tucji, które w ciągu tych minionych lat wspól­nie budowały ambitny projekt - YMCA dla Seniorów.

Wszystkim pracownikom, wykładowcom wo­lontariuszom (a było ich ponad stu) oraz słu­chaczom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za cudowne 10 lat wspólnych sukcesów, wspól­nych przeżyć, wspólnych wzruszeń.

Bez Was, bez Waszego poświęcenia, bez Wa­szego zapału nie byłoby naszego projektu. Dzięki Wam jesteśmy i będziemy!

13 czerwca br. w budynku YMCA przy ul. Żeromskiego 26 odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2013/2014 połączona z obchodami 10-lecia funkcjonowania programów YMCA dla Seniorów.


Zapraszamy do naszej galerii zdjęć

Nasi Wykładowcy o Akademii

Występ zespołu LUZ

Grzegorz Arabczyk

Dyrektor programowy Ogniska

CENTRUM ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statystyki odwiedzin: dziś 16, wczoraj 90
Copyright © 2019 YMCA Gdynia